top of page
Om Generation 
 Marianne
Generation Marianne arbetar för att förebygga psykisk ohälsa, bryta ofrivillig ensamhet och öka välbefinnande hos barn, unga och seniorer
nanda-green-x1UDiq1LQMw-unsplash.jpg

Samhällets utmaningar

Ålderismen blir alltmer utbredd i landet. Vårt välfärdssamhälle är indelat i ålderskategorier vilket skapar få möjligheter till möten mellan generationer. Detta bidrar till misstro och skepticism gentemot varandra. Den äldre generationen ser sig som en belastning på samhället, medan den yngre som missförstådd.

Ofrivillig ensamhet är en konsekvens av ålderismen och har enligt forskning visat sig vara lika farligt som rökning och till och med farligare än både fetma och fysisk inaktivitet. När vi känner oss ensamma triggas vårt stress- och smärtsystem, vilket påverkar såväl vår fysiska som psykiska hälsa negativt.

 

Vår lösning

Generation Marianne arbetar proaktivt och utifrån ett holistiskt perspektiv.

Vårt mål är ett inkluderande samhälle där vi ser till att äldre och yngre personer möts och lär av varandra. 

 

Vårt arbete grundar sig i intergenerational practice och syftar till att förena människor i meningsfulla och givande aktiviteter som främjar större förståelse och respekt mellan generationer och bidrar till ett samhälle i gemenskap.

Vi erbjuder skräddarsydda, gemensamma aktiviteter som utgår ifrån individernas behov, intressen och kunskap. 

 

Aktiviteterna baseras intergenerational learning som är ett sätt för människor i alla åldrar att lära med och av varandra. Det är en viktig del i Livslångt Lärande, där generationer arbetar tillsammans för att utveckla färdigheter, värderingar och kunskap. Utöver kunskapsöverföring främjar det relationer och ömsesidigt lärande mellan olika generationer och hjälper till att utveckla socialt kapital och sammanhållning i vårt åldrande samhälle.

Generationerna möts bland annat genom gemensamma måltider, rörlighetsträningar, och kreativa utmaningar. Allt för att lära med och av varandra. 

gita-krishnamurti-6fpm8yMXUrU-unsplash.jpg
bottom of page